Chcete se podílet na utváření Trojmezí?

Chcete se podílet na utváření Trojmezí?

Dne 15. 11 2021 Rada hl. města Prahy přijala usnesení k pořízení KRAJINÁŘSKÉ STUDIE prostoru Trojmezí. Jejím zpracováním pověřila Institut plánování a rozvoje (IPR Praha), jemuž by měly poskytovat součinnost přilehlé městské části Praha 10, Praha 15 a Praha 11 i Praha 4 a také magistrátní Odbor ochrany přírody.

I vy se však můžete zapojit do přípravy studie. IPR Praha ve spolupráci se společností Agora CE, která se zabývá participací ohledně utváření veřejných prostranství, zorganizovali několik plánovacích akcí a komentovaných vycházek. Pojďte se na některé z nich s námi potkat. Své podněty můžete také sdělovat prostřednictvím telefonických rozhovorů nebo online dotazníku.

Nově zveřejněný návrh Metropolitního plánu, který nyní prochází fází veřejného projednání a každý k němu může podat svoje připomínky, vymezuje Trojmezí jako čtvrťový park a nezastavitelnou lokalitu, leso-zemědělskou krajinu s rekreačním využitím zejména pro obyvatele okolní sídlištní zástavby.

Nejcennějším krajinným prvkem Trojmezí je meandrující tok Botiče – přírodní památka s vymezeným ochranným pásmem. Trojmezí také z části leží v Přírodním parku Hostivař-Záběhlice.

  • souhlasíme s podobou lokality Trojmezí v návrhu Metropolitního plánu
  • nesouhlasíme, aby se bytovými domy zastavila plocha u OC VIVO (jižně za pěší promenádou směrem k Botiči celá v ochranném pásmu přírodní památky Meandry Botiče) a podporujeme zachování rekreačního využití a rozšíření sportovišť na těchto pozemcích
  • aktivně a s pomocí odborného právního poradenství jsme se s občany a spolky zapojili do připomínkovacího procesu ke změně územního plánu, která u OC VIVO běží paralelně s tvorbou Metropolitního plánu a kterou současné vedení radnice podporuje v celém svém rozsahu
  • schvalujeme nové pěší propojení v místě jezu Marcela
  • myslíme si, že zapojovat do územního plánování volná rekreační prostranství a veřejnou zeleň, chránit přírodní hodnoty v městské krajině, je pro stávající i nové obyvatele rozrůstající Prahy jednou z největších kvalit v jejich životech, kterou pro ně můžeme uchovat!
Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Co nového se děje v Trojmezí?
21.02.2022

Co nového se děje v Trojmezí?

Mnozí z nás mohli od začátku roku pozorovat v Trojmezí zvýšenou aktivitu stavební techniky, ubývání porostů, vykácení celých ploch a zvyšující se počet věží jeřábů. Zaznamenali jsme spoustu otázek a teorií, co všechno se vlastně...

Terénní práce v Trojmezí
28.02.2021

Terénní práce v Trojmezí

Jistě si již většina obyvatel a návštěvníků Košíku a okolí všimla, že v polích podél ulice Doupovská na území, které je součástí tzv. Trojmezí, probíhají terénní a výkopové práce, které do velké míry mění charakter...