Patnáctka pro život

Patnáctka má na víc a jsou před námi mnohé výzvy!

  • Pirátská politika

Povedeme veřejné věci poctivě, slušně a správně, měníme tak politickou kulturu v otevřenou a důvěryhodnou, bez poskvrny.

  • Zdravý život ve městě

Chceme rozumný a udržitelný rozvoj městské části, který vedle bydlení přináší také ochranu přírody a životního prostředí, živá veřejná prostranství, rekreaci i odpočinek, kulturní a sportovní vyžití, podnikání, a také systém, který nezapomíná ani na naše seniory a spoluobčany s potřebou naší podpory z důvodu zdravotního či sociálního znevýhodnění.

  • Efektivní hospodaření

Budeme důsledně a hospodárně spravovat obecní majetek a veřejná prostranství, kontrolovat hospodaření a investovat do rozvoje za využití dotačních titulů.

Koncept města krátkých vzdáleností rozvíjíme napříč celým naším programem. Zlepšuje podmínky pro život díky dostupnosti všech potřeb jako jsou pracovní příležitosti, drobné obchody, služby, zdravotní péče, školská zařízení, sportovní nebo rekreční možnosti co nejblíže místu bydliště. Budeme vyjednávat s investory, aby se na takové občanské vybavenosti také podíleli. Budeme hledat příležitosti, jak do Prahy 15 přilákat více podnikatelů a zaměstnavatelů.

PÉČE O KVALITNÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ZAČÍNÁ TAM, KDE ŽIJEME

Chceme, aby Patnáctka zůstala zelená a modrá, a byla tak příjemným místem pro život. Kvalita života je totiž neoddělitelná od kvality prostoru, ve kterém se pohybujeme.

Budeme chránit stávající přírodu, zeleň a vodní plochy. Vše tolik potřebné pro adaptaci na změnu klimatu, ale také pro svoji estetickou, rekreační a ozdravnou funkci.

Budeme zakládat nová uliční stromořadí, ozeleňovat veřejný prostor, střechy a fasády objektů městské části.

Budeme chránit vodní zdroje, usilovat o čistotu přítoků do Hostivařské přehrady, o revitalizaci potoků a dobré hospodaření se srážkovými vodami. Veřejná prostranství budeme osvěžovat mlžítky i pítky.

Zasadíme se o přechod na cirkulární ekonomiku, tj. efektivnější využívání existujících zdrojů, kdy materiály zůstávají co nejdéle v oběhu a odpadu vzniká co nejmenší nutné množství, případně budeme hledat cesty k jeho znovuvyužití, a to formou osvěty, podpory, využitím dotačních titulů a tím, že městská část půjde příkladem.

Úsporná opatření a alternativní zdroje energií k energetické soběstačnosti budeme aktivně vyhledávat a zavádět.

K udržitelnému chování k našemu životnímu prostředí budeme motivovat také developery a investory.

DOSTUPNÉ BYDLENÍ PRO SPOKOJENÝ ŽIVOT

Domov je zárukou spokojenosti. Bydlet potřebuje každý a městské bydlení může poskytnout zázemí od znevýhodněných rodin a jednotlivců, přes mladé rodiny s dětmi, seniory až po potřebná povolání.

Pravidla pro nakládání s bytovým fondem zpřehledníme, aby pomoc při zajištění odpovídajícího bydlení byla maximálně adresná a sociálně citlivá. Budeme transparentně a férově posuzovat určení bytů pro sociálně znevýhodněné a vybrané profese. K pronájmům bytů standardního určení budeme přistupovat s péčí řádného hospodáře.

O stávající bytový fond budeme pečovat a půjdeme vstříc příležitostem k jeho rozšiřování i rozvíjení. Navážeme na schválenou metodiku spoluúčasti investorů na rozvoji Prahy 15 a budeme po developerech požadovat podíl na výdajích, které nová výstavba i následný provoz přináší v souvislosti s budováním veřejné vybavenosti a infrastruktury. Naší prioritou bude též v developerských projektech získávat nové městské byty a prostory pro drobné obchody, služby či lékařské ordinace.

Vytvoříme kontaktní centrum pro bydlení a sociální služby, kterým propojíme dvě veřejné služby i činnost příslušných odborů úřadu městské části, úřadu práce a poskytovatelů sociálních služeb. Zprostředkujeme pomoc občanům v jejich problematické bytové či sociální situaci, se speciálním zaměřením na rodiny s dětmi.

USNADŇUJÍCÍ, NIKOLIV ZATĚŽUJÍCÍ, DOPRAVA

Moderní doprava je plynulá, rychlá, bezpečná a ekologická. Taková přispívá ke zkvalitnění života a k nezatěžování životního prostředí. Proto je třeba odvést dopravu z hustě obydlených oblastí, inteligentní řízení dopravy a promyšlený systém parkování.

Prodloužení metra A do Hostivaře a dále až do Petrovic s navázáním městských spojů budeme prosazovat.

Odvedení tranzitní dopravy mimo obydlené lokality městské části bude naší hlavní snahou.

Zajištění dostatku parkovacích míst pro rezidenty, řemeslníky a znevýhodněné osoby budeme koordinovat s využíváním kapacit na parkovištích P+R dojíždějícími do Prahy a velkokapacitních parkovišť mimo místní ulice provozovateli firemních dodávek. Zaměříme se na možnost nočního parkování u obchodních domů. Budeme prosazovat, aby ve větších developerských záměrech vznikaly parkovací stání k prodeji nebo k pronájmu pro obyvatele z okolních sídlišť.

Městskou hromadnou dopravu i významnější zapojení nízkoemisních a tišších vozidel MHD budeme preferovat. Zejména individuální automobilová doprava představuje největší zátěž pro čisté ovzduší. Považujeme za klíčové posilovat veřejnou dopravu, aby ji každý rád využíval a dal jí ve většině případů přednost před jízdou autem. Ve spolupráci s MHMP a Ropid budeme zvyšovat obslužnost a optimalizovat frekvenci spojů.

Podmínky pro chodce budeme zlepšovat a pohyb pro cyklisty usnadňovat. Klíčovou pro nás je dobrá prostupnost jednotlivými lokalitami městské části. Zrevidujeme chodníkový systém a budeme aktivně spolupracovat s městskou společností TSK na plánu postupných oprav i bezbariérových úprav chodníků a přechodů. Budeme pracovat s celoměstským systémem cyklotras a s generelem bezmotorové dopravy městské části Prahy 15 z roku 2018.

Bezpečnost všech účastníků provozu, zejména chodců jako těch nejzranitelnějších, je pro nás prioritou. Budeme cílit na minimalizaci množství dopravního značení a zaměříme se na nastavení místních úprav provozu, aby zohledňovala zejména potřeby rezidentů.

MODERNÍ A OTEVŘENÁ RADNICE, KTERÁ HÁJÍ ZÁJMY OBČANŮ

Přívětivý úřad je pro nás dobře dostupným, informovaným a komunikativním partnerem. Budeme zlepšovat a zefektivňovat jeho služby i průběžnou komunikaci s občany. Otevřeme radniční média jako je Hlasatel a Mobilní rozhlas. Provedeme pasport informativních vývěsek. Usilovat budeme o příjemné pracovní prostředí pro zaměstnance.

Podnětům občanů, obsahu petic a stížností budeme věnovat pozornost, nikoliv je pouze brát na vědomí. Budeme hájit a respektovat zájmy místních. Podpoříme přímé zapojení občanů do rozhodování o prostředí, ve kterém žijí. Zpřehledníme možnosti platforem hlášení poruch a závad.

Zodpovědné, transparentní a profesionální jednání s partnery povedeme. Co nejvíce otevřeme výběrová řízení všem potenciálním zájemcům. Zrevidujeme finanční limity u zakázek tzv. malého rozsahu a interní směrnici. U investičních záměrů městské části budeme vypisovat architektonické soutěže a budeme dbát na kvalitu projektové dokumentace.

Zprůhledníme řádné hospodaření městské části. V zobrazení CityVizor umožníme rozklikávat rozpočet městské části až na úroveň faktur, shodně jako tč. u některých jiných městských částí a hl. m. Prahy. Na webu městské části vystavíme uzavřené smlouvy.

Efektivní správa majetku a investice do rozvoje. Prodej majetku městské části opravdu není naší prioritou. Naopak, zcelování pozemků ve prospěch městské části a vyhledávání možností vlastních akvizic jsou pro nás základem pro práci na rozvoji městské části.

Nepřipustíme nekalá jednání, střet zájmů a korupci zastupitelů či úředníků. Zakládáme si na poctivém a slušném přístupu ve všech směrech a činnostech.

ZDRAVÝ SOUSEDSKÝ PROSTOR

Také obyvatel města má právo žít ve zdravém prostředí. Proto Patnáctka pro život. Proto zdravé životní a komunitní prostředí.

Nabídneme občanům a sousedům možnosti zapojit se do zadání, hodnocení a rozhodování o nových projektech městské části. Vyčleníme vyšší částku participativního rozpočtu pro nápady samotných občanů a jejich vlastní vylepšení veřejných prostranství.

Podpoříme komunitní život, také jako prevenci sociálního vyloučení. Zaměříme se na vybudování komunitního centra, které by nabídlo prostor ke společenským aktivitám různých věkových kategorií – pro dětské skupiny, zájmové kroužky, rodinné oslavy či seniorské dýchánky a také mezigenerační setkávání.

Hodnoty i činnost spolků, občanských iniciativ a místních skupin nejsou v tržním prostředí plně ocenitelné penězi a zaslouží si naše neustálé povzbuzování i pomoc s vyhledáváním možností financování jejich aktivit i účelových grantů.

Zahradničení a samopěstitelství ve městě, vznik a provoz komunitních zahrad, budeme podporovat. Pokusíme se oživit projekt farmářských trhů.

KVALITNÍ ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ

Sázíme na tvořivost a svobodné myšlení. Proto podpoříme školy, aby vytvářely přátelské a inspirující prostředí, kde mohou všechny žáci naplno rozvíjet svůj potenciál a učit se spolupracovat v týmu.

Nastartujeme investice do nových mateřských škol a iniciujeme výstavbu nové základní i střední školy. Naším cílem je, aby do nich děti mohly chodit co nejblíže domovu.

Budeme spolupracovat s vedením školských zařízení na strategickém plánování rozvoje vzdělávání, na motivaci, osobní i odborné opoře učitelů, na zjednodušení administrativní zátěže ředitelů, na podpoře žáků z ekonomicky znevýhodněných rodin.

Budeme maximálně informovat o dění ve školách a zasnažíme se o posílení spolupráce, komunikace i důvěry mezi vedením škol, samosprávou, učiteli a rodiči.

Smysluplné trávení volného času dětí i mládeže má naši velkou pozornost. Budeme aktivně vyhledávat dotační příležitosti pro budování dětských skupin a budeme podporou organizacím, které se věnují vzdělávání, zájmovým činnostem a trávení volného času dětí i mládeže. Rozšíříme prázdninový provoz školek.

SOCIÁLNÍ A RODINNÁ POLITIKA

Budeme pomáhat a podporovat všechny, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, ať už z důvodu věku, ztíženého zdravotního stavu nebo životní krize.

Preventivně budeme řešit stavy sociálního vyloučení. Budeme využívat dotační programy k příspěvkům dětem na obědy, školní výlety, kroužky, kulturní představení a školy v přírodě.

Zajímají nás všechny možnosti seniorských aktivit a mezigeneračního setkávání.

Vytvoříme kontaktní a poradenské centrum pro sociální služby a bydlení. Zaměříme se také na nabídku sociálních a terénních pečovatelských služeb, dostupnost a rozvoj sítě odlehčovacích služeb všech forem, aby byly v co největší míře poskytovány v domácím prostředí a místní komunitě.

Pracovat budeme s lidmi bez domova, nabízet jim práci a sociální podporu pro jejich co nejčasnější návrat k běžnému způsobu života.

PREVENCE A DOSTUPNÁ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Preventivní a informativní programy budeme zapojovat do vzdělávacích programů škol a činností neziskových organizací. Předcházet psychickým problémům a civilizačním nemocem to je nejúčinnější a nejlevnější cesta, jak zefektivnit zdravotní péči.

Posílíme důraz na témata související s duševním zdravím, rozvojem a hygienou, psychologickou podporou ve školách a jiných poradnách, prevencí či zmírněním dopadů závislostí (návykové látky, alkohol, dětská obezita).

Kvalitní a dostupná zdravotní péče i síť lékáren je základním požadavkem na občanskou vybavenost v místě bydliště. Budeme aktivně vyhledávat příležitosti, jak rozvíjet a udržovat kvalitu i dostupnost ambulantních provozů nestátních zdravotnických zařízení, zejména vznik dalších dětských ordinací, které v Praze 15 chybí.

ŽIVÁ KULTURA

Uchování kulturních tradic zásadně přispívá k poznání místní historie a k místní sounáležitosti.

Kulturu ve městě vnímáme jako důležitý aktivní a životodárný prvek. Budeme podporovat tradice, umění a výstavy ve veřejném prostoru, vznik kreativních klubů, rozvoj knihovny, pořádání společenských a kulturních akcí.

Dotační proces pro kulturu budeme rozvíjet a zprůhledníme jej, budeme transparentně a férově rozdělovat finanční prostředky.

Moderní informační a propagační platformu mapující kulturní život vytvoříme. Budeme klást důraz na dobrou komunikaci a kooperaci městské části s místními kulturními aktéry i na přivedení více zájemců k tomu působit zde na místní scéně.

K vybudování kulturního centra či jiných kulturních zázemí budeme hledat možnosti. Nabídneme pomoc se zabezpečením nebo se sdílením technického vybavení k zajištění akcí.

PODPORA SPORTU A ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU

Sportovní vyžití má být dostupné pro každého. Podpora pohybových aktivit a zdravého životního stylu je pro nás důležitá. Sportovní možnosti dětí a mládeže, vytvoření včasných návyků a pozitivního vztahu ke sportování, je naší prioritou.

Máme zájem na tom rozvíjet v dětech touhu být aktivní, vytvořit jim v blízkosti jejich domovů dostatečná zázemí k vzájemnému setkávání a přispět tak k navazování sociálních kontaktů mezi nimi, a to nejenom organizovanou formou, ale podporou přirozené hry a kamarádských vazeb.

Na vylepšování a rozšiřování sportovišť, také na jejich bezpečnou pěší nebo dopravní dostupnost, se zaměříme. Otevřeme pro veřejnost také školní hřiště.

Dotační proces pro sport budeme rozvíjet a zprůhledníme jej, budeme transparentně a férově rozdělovat finanční prostředky, podpoříme sportovní akce pro širokou veřejnost.