Koncepční studie - vyjádřete svůj postoj ke stavební záměrům!

Koncepční studie - vyjádřete svůj postoj ke stavební záměrům!

Využijte vyvolané diskuse a alespoň v rámci nastolených možností se vyjádřete ke stavebním záměrům a popsaným vztahům v lokalitách v blízkosti vašeho bydliště:

1) Nové centrum Hostivař – zpracovaná Hlaváček partner, s.r.o. za cenu 1 682 tis. Kč vč. DPH (usnesení RMČ č. R-672 ze dne 13.5.2020), řeší území mezi Vladyckou ulicí a tzv. Maratova náměstí (křižovatky Švehlova x Hostivařská), železničním koridorem až po stávající parkoviště při ul. Bělinského pod plaveckým bazénem, obsahuje smyčku tramvaje a komunikační uzel Průmyslová x Plukovníka Mráze i Sídliště Hornoměcholupská.

2) Horní Měcholupy – východ zpracovaná 4ct s.r.o. za cenu 1 162 tis. Kč vč. DPH (usnesení RMČ č. R-759 ze dne 15.7.2020), řeší území od areálu golfu a Měcholupského lesíka po zemní val a Javorovou čtvrť ohraničené ze západu Hornoměcholupskou ulicí a z východu železničním koridorem/překladištěm Metrans, obsahuje železniční zastávku Praha-Horní Měcholupy a retailový park.

Dle důvodových zpráv k usnesení rady městské části, která studie zadala, vznikne podrobnější územně plánovací dokumentace lokalit, pro jednotlivé vznikající záměry a podmínky jejich napojení na technické vybavení, jako podklad při rozhodování městské části v rámci připomínek k umísťování staveb. Dle zpracovatele koncepční studie tvoří rámec pro dotčené stakeholdery – veřejné a soukromé investice, jak postupovat v přípravě rozvoje daného území, navrhuje základní distribuci funkcí, ověřuje výškovou hladinu zástavby a klíčové limity rozvoje. Vyjádření představitelů vedení městské části ANO/TOP09/ODS k účelu studií se rozchází: „primárně budou sloužit pro rozvoj území jako podklad pro případnou změnu stávajícího územního plánu s možností následného dopracování studie jako podkladu pro rozhodování v území“

nebo

„jedná se pouze o ideový názor, návrh architektů, na řešení celé lokality, tak jak to umožňuje z hlediska územního plánování připravovaný nový územní plán Metropolitní plán Prahy, jedná se pouze studii nesplňující žádné požadované normové podmínky dle stavebních předpisů (odstupové vzdálenosti, oslnění, hluk), vycházející hlavně s Pražských stavebních předpisů, stavebního zákona a jeho vyhlášek, které jsou v případě konkrétního záměru stavebním úřadem požadovány“

nebo

„je to architektonická studie, jak by mohlo vypadat stabilizované území (tedy to, co lze dle platných zákonů), je to něco, co tu může (třeba v horizontu 20, 30 let) nebo taky nemusí – být, dle architektů z hlediska urbanizace, a hlavně je to něco, o čem se bude dále jednat, úkolem studie je to, aby se udělal návrh stabilizace (tudíž, víc se sem, ani podle architektů, během následujících desítek let nevejde)“, vyberte si, jaké vlastně požadavky studie splňují a k čemu bychom dané studie tedy využily?
Odpovědi na základní otázku nás nutí klást další a další otázky, jak účelné bylo vynaložení finančních prostředků, proč se nevedla nebo nečeká až se budou moci vést nebo neuzpůsobila situaci participativní setkání s občany nad zadáním a nad průběžnými výstupy, proč nejsme seznamováni s dalšími odbornými posouzeními, jsou-li a měly by být k dispozici, mají studie ambici řešit též vztahy a souvislosti v lokalitách pro lepší podmínky k žití zdejších občanů nebo pouze posuzují maximálně možnou kapacitu obytného zastavění na vybraných pozemcích, v součinnosti s jejich vlastníky?

Do 31. ledna máte možnost zaslat připomínky ke koncepčním studiím. Materiál k prostudování je to obsáhlý, zaměřte se jenom na vámi dobře známou oblast a připojte se svými názory zde

Připomínky od vás nás zajímají a můžeme je následně zastávat při projednávání na zastupitelstvu městské části.

Psali jsme také zde Snaha o dobrý základ tvorby a rozvoje území?

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články